Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Masz kontrolę podatkową lub czynności sprawdzające?

Pozwól nam skutecznie reprezentować Twoje interesy.

Masz czynności sprawdzające, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową? Przeczytaj nasz artykuł i ochroń siebie i swój majątek.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, umów się na spotkanie klikając TUTAJ.

Kontrole organów podatkowych

Kontrole i inne czynności sprawdzające

Kontrola podatkowa

Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja, czy podatnicy, płatnicy, inkasenci i następcy prawni wywiązują się z obowiązków podatkowych.

Kontrola celno – skarbowa

Zakres kontroli celno-skarbowej jest szerszy i obejmuje również kwestie celne, hazardowe i dewizowe.

Czynności sprawdzające

Celem czynności sprawdzających jest weryfikacja stanu faktycznego i sprawdzenie poprawności Twoich dokumentów.

Postępowanie podatkowe

W ramach postępowania podatkowego organy podatkowe przeprowadzają dodatkowe postępowania dowodowe i dokonują wymiaru zobowiązań podatkowych.

Wzrastająca liczba czynności kontrolnych i weryfikacyjnych

W 2023 r. organy podatkowe przeprowadziły 7 186 kontroli celno-skarbowych, 18 120 kontroli podatkowych i aż 2 282 000 czynności sprawdzających. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat.

Rola pełnomocnika w kontrolach

Warto rozważyć reprezentowanie Ciebie i Twojej firmy przez profesjonalnego pełnomocnika już na wczesnym etapie czynności sprawdzających i kontroli. Dzięki temu szybko zidentyfikujesz sporne obszary Twoich rozliczeń i wdrożysz najkorzystniejszą dla Ciebie strategię prowadzenia sporu.

Kontrole podatkowe i inne czynności weryfikacyjne to codzienność przedsiębiorców

1. Prawo podatkowe w Polsce podlega nieustannym zmianom. Ustawa o VAT oraz ustawy o podatkach dochodowych zmieniają się kilkanaście razy w trakcie roku. Dodatkowo, organy podatkowe, ZUS i sądy administracyjne często wydają sprzeczne i niespójne interpretacje i orzeczenia.

Zmienność przepisów i chwiejne stanowisko organów i sądów powodują daleko idące niespójności i niejasności co do interpretacji poszczególnych przepisów i istotnie zwiększają ryzyko wszczęcia procedur kontrolnych i weryfikacyjnych wobec podatników. Jednocześnie, coraz dalej idąca informatyzacja administracji i sprawozdawczości podatkowej powoduje, że organy podatkowe wiedzą coraz więcej o rozliczeniach podatkowych poszczególnych firm i spółek. Urzędy zyskują tym samym coraz więcej argumentów do zakwestionowania rozliczeń podatkowych, na co mają zwykle aż 6 lat. Wszystkie te czynniki istotnie zagrażają prowadzonym przez Ciebie firmom i Twojemu majątkowi.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w samym 2023 r. Krajowa Administracja Skarbowa zrealizowała 7 186 kontroli celno-skarbowych i wszczęła 9 051 nowych. Jednocześnie, liczba zrealizowanych kontroli podatkowych wyniosła 18 120; dodatkowo, fiskus wszczął 12 126 nowych kontroli.

Z kolei liczba czynności sprawdzających przeprowadzonych w 2023 r. to aż 2 282 000.

Jest to znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

Co może zrobić Urząd Skarbowy i Urząd Celno – Skarbowy w razie czynności sprawdzających i kontroli?

2. Uprawnienia przysługujące urzędnikom reprezentującym fiskusa są szerokie. Organy podatkowe mogą między innymi:

 • żądać udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków;

 • przeprowadzać przesłuchania stron i świadków;

 • zasięgać opinii biegłych;

 • legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości;

 • zabezpieczać zebrane dowody;

 • żądać wstępu do nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych;

 • dokonywać przeszukania osób;

 • przeprowadzać rewizję towarów;

 • kontrolować przesyłki pocztowe;

 • przeprowadzać spisy z natury.

Trzeba jednak pamiętać, że każda z czynności realizowanych przez urzędników musi być dokonywana w granicach prawa, a wszelkie dowody powinny służyć wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy. Ponadto, czynności dowodowe powinny być odpowiednio udokumentowane w aktach sprawy.

Nasze doświadczenia pokazują, że organy podatkowe często swobodnie (instrumentalnie) podchodzą do przysługujących im uprawnień. Przykładowo, nagminną praktyką jest posługiwanie się w kontroli materiałem dowodowym zgromadzonym w toku innego postępowania i przyjmowanie poczynionych w nim za ustaleń za pewnik również w innych postępowaniach i kontrolach. Taka praktyka jest sprzeczna z jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, którą jest obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie.

Uchybienia co do realizacji czynności procesowych mogą istotnie rzutować na prawidłowość i rzetelność ustaleń kontrolujących i tym samym wpływać na wadliwość protokołu, wyniku kontroli, decyzji a nawet całego postępowania lub kontroli.

Warto zatem zadbać o to, aby nad prawidłowym przebiegiem czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego w Twojej sprawie czuwał doświadczony profesjonalista, który zna przepisy oraz praktykę stosowania procedur podatkowych, i wykorzysta ewentualne nieprawidłowości i potknięcia organów kontrolujących na Twoją korzyść.

Jakie uprawnienia przysługują podatnikom i innym podmiotom kontrolowanym?

3. Katalog uprawnień przysługujących podatnikom i innym kontrolowanym osobom i podmiotom jest węższy. Podatnicy i inne osoby / podmioty kontrolowane mają prawo między innymi do:

 • wglądu w akta sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii;

 • czynnego udziału w czynnościach kontrolnych;

 • wnoszenia zwyczajnych środków zaskarżenia, m.in. zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji i skargi na decyzje do sądu administracyjnego, ale także – w pewnych okolicznościach – składania wniosku o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji;

 • składania wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli;

 • działania za pośrednictwem pełnomocnika (np. doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego);

 • oczekiwania, by czynności podejmowane przez organy były dokonywane zgodnie z prawem.

Nasze doświadczenia pokazują, że efektywne użycie uprawnień procesowych ma istotny wpływ na ustalenia kontrolujących i w rezultacie ostateczny rezultat postępowania. Dla dobra Twojej sprawy ważne jest, aby ich wykorzystywanie było nakierowane na wygranie sporu z organem.

[er-contact]

Mam kontrolę podatkową / czynności sprawdzające. Co robić?

4. Przede wszystkim – zachowaj spokój! Pamiętaj, że przepisy podatkowe w Polsce są niejasne i wzbudzają liczne wątpliwości. Nasze doświadczenia pokazują, że niezwykle często możliwe jest formułowanie argumentów przemawiających za poprawnością Twoich rozliczeń i przyjętego przez Ciebie stanowiska co do interpretacji poszczególnych przepisów. I to nawet wtedy, gdy sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się przegrana.

Ponadto, zwróć uwagę na zakres kontroli wskazany w doręczonemu Tobie lub Twojej firmie / spółce zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli i upoważnienia do jej przeprowadzenia. Z reguły jest on określony poprzez wskazanie okresu oraz podatku, który jest przedmiotem kontroli. Informacja ta stanowi istotną wskazówkę co do zagadnień, które będą interesować kontrolujących i które w konsekwencji mogą być dla Ciebie / Twojej firmy wrażliwe. Przykładowo, jeśli zakres kontroli został określony jako „podatek od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2023 r.” powinieneś / powinnaś zweryfikować swoje rozliczenia VAT za ten okres i przyjrzeć się kontrahentom, z którymi Ty / Twoja firma zawierała transakcje w tym miesiącu.

Pamiętaj również, że podstawą jakichkolwiek ustaleń kontrolujących jest stan faktyczny sprawy, który musi wynikać z materiału dowodowego zgromadzonego w toku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego. Ewentualne niejasności lub wątpliwości co do istotnych kwestii powinny być rozstrzygane na Twoją korzyść.

Jako stronie postępowania / kontrolowanemu przysługuje Ci prawo do składania wniosków dowodowych. Nie bój się z niego skorzystać! To może przyczynić się do pozytywnego zakończenia sporu z organem. Powinieneś rozważyć to rozwiązanie przykładowo w sytuacji, w której jesteś w stanie powołać świadka mającego wiedzę co do istotnych okoliczności sprawy przemawiających na Twoją korzyść.

Co może zrobić dla mnie profesjonalny pełnomocnik i kiedy warto go zaangażować?

5. Rolą profesjonalnego pełnomocnika jest przede wszystkim zdjęcie z Twoich barków ciężaru kontaktów z organami podatkowymi. Ponadto, jego zadaniem jest doradzanie w obraniu najbardziej korzystnej strategii postępowania, która będzie ukierunkowana na zmaksymalizowanie szans na wygraną sporu z organem.

Czynności weryfikacje i kontrole z reguły są wieloetapowe. Nie jest rzadką sytuacja, w których następstwem zwykłych czynności sprawdzających jest kontrola podatkowa, która kończy się przeprowadzeniem dwuinstancyjnego postępowania podatkowego i wydaniem wykonalnej decyzji. Pojawia się pytanie na którym etapie kontroli warto zaangażować profesjonalnego pełnomocnika, który będzie skutecznie reprezentować Twoje interesy.

Nasze doświadczenia pokazują, że największa wartość ze współpracy z doradcą pojawia się już na samym początku procedur weryfikacyjnych i kontrolnych. Wynika to z tego, że aktualnie większość kontroli ma charakter celowany. Dzięki rozbudowanej informatyzacji i szerokim wykorzystaniu narzędzi analitycznych organy podatkowe często dysponują dużym poziomem wiedzy co do szczegółów Twojej działalności jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności procesowej. Z tego powodu bardzo istotnym jest możliwie wczesne wykrycie potencjalnych obszarów spornych rozliczeń podatkowych Twoich lub Twojej firmy. Pozwoli na podjęcie adekwatnych działań służących minimalizacji ryzyka wydania negatywnego rozstrzygnięcia, i tym samym zwiększenie szans na wygranie sporu.

Masz kontrolę podatkową? Umów się na nieodpłatną konsultację i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Autor
Filip Biegun
Doradca podatkowy
SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM

Masz kontrolę podatkową? Umów się na nieodpłatną konsultację i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia doradcy podatkowego w przypadku czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego?

Doradca podatkowy jest jednym z nielicznych zawodów uprawnionych do wykonywania tzw. czynności doradztwa podatkowego, w tym reprezentowania podatników i płatników w postępowaniach i kontrolach przed organami podatkowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Ponadto, doradca podatkowy jest zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej co do wszelkich informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu.

Jednocześnie, każdy doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i dyscyplinarną za błędy (np. źle udzieloną poradę) popełnione podczas wykonywania usług doradztwa podatkowego.

Na czym polega Wasze wsparcie w kontroli i co zyskam dzięki niemu?

Nasze doradztwo w zakresie kontroli i postępowań podatkowych jest kompleksowe i obejmuje nie tylko wnikliwe zapoznanie się z aktami sprawy i wszelkimi dokumentami zgromadzonymi przez organy podatkowe w Twojej sprawie, ale również doradzaniu i rekomendowaniu najbardziej korzystnej strategii postępowania w Twoim przypadku. Jednocześnie, zakresem naszego wsparcia objęte jest sporządzanie w Twoim imieniu wszelkich pism procesowych składanych w toku kontroli i postępowań podatkowych, tj. odpowiedzi na wezwania, zastrzeżeń do protokołu, odwołań od decyzji, skarg do sądu administracyjnego. Ponadto, na Twoje życzenie stajemy się pełnomocnikiem do doręczeń – odbieramy korespondencję urzędową i pilnujemy terminów procesowych.

Nieodłączną częścią naszego wsparcia jest również czuwanie nad tym, aby wszelkie czynności przeprowadzane przez organy podatkowe w Twojej sprawie były dokonywane zgodnie z przepisami i wskazaniami wynikającymi z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dzięki naszej pomocy zaoszczędzisz czas poświęcony na analizę przepisów i interpretacji, uzyskasz profesjonalną ocenę Twojej sytuacji oraz będziesz miał / miała pewność, że w Twojej kontroli / postępowaniu wybrano i wdrożono najbardziej korzystną strategię postępowania.

Ile kosztuje Wasze wsparcie?

Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od zakresu czynności, które chciałbyś nam powierzyć, oraz ilości czasu który spędzimy podczas reprezentacji Twoich interesów.

W praktyce nasze wynagrodzenie jest ustalane zgodnie z poniższymi modelami:

a) wynagrodzenie za wykonanie danej czynności (np. sporządzenie odwołania od decyzji lub zastrzeżeń do protokołu);

b) wynagrodzenie za czas spędzony nad analizą Twojej sprawy i pełnieniu roli pełnomocnika (ustalane zgodnie z zaakceptowaną przez Ciebie stawką godzinową);

c) wynagrodzenie za sukces, czyli procent od kwot podatek / składek / cła, które zaoszczędziłeś na skutek podjęcia przez nas określonych działań i uzyskaniu satysfakcjonującego dla Ciebie rozstrzygnięcia sporu z organem.

Gdzie mogę zobaczyć opinie innych klientów o Waszych usługach?

Opinie klientów o nas znajdziesz na naszym profilu Google: Zobacz link.

Czy pomagacie w innych sprawach podatkowych?

Tak – jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia w innej sprawie, napisz do nas na kontakt@ftax.com.pl.

X

SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FTAX FILIP BIEGUN drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez FTAX FILIP BIEGUN. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter