Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 

 1. DEFINICJE

1.1.       Administrator – FTAX FILIP BIEGUN, Warszawa, al. Jana Pawła 11/p.901, 00-828 Warszawa.

1.2.       Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych.

1.4.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://ftax.org

1.6.       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.7.       Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub Użytkownik.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1.       W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.2.       Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

2.3.       Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

2.4.       W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

3.1.       W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

3.2.       Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

3.3.       Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

3.4.       W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.5.       Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

3.5.1.    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.5.2.    w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.5.3.    w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

NEWSLETTER

3.6.       Administrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

3.7.       Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

3.8.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Twitter, Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

REKRUTACJA

3.9.       W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

3.10.     Dane osobowe są przetwarzane:

3.10.1.  w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

3.10.2.  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych

– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.10.3.  w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

3.11.     W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

3.12.     W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

3.13.     Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1.       Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

4.2.       Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

4.2.1.    pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

4.2.2.    uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

4.2.3.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

4.2.4.    sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

4.2.5.    trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

4.2.6.    pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1.       Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.  W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

5.2.       Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

6.1.       Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo uzyskania kopii danych, do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6.2.       W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

6.3.       Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

6.4.       Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

6.4.1.    w formie pisemnej na adres: Filip Biegun Doradztwo Podatkowe, ul. Jana Kazimierza 64a/613, 01-248 Warszawaa.

6.4.2.    drogą e-mailową na adres: fbiegun@fbtax.pl.

6.5.       Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

6.6.       Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

6.7.       Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

6.8.       Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

6.9.       Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

6.9.1.    zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.

Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania.

6.9.2.    zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

6.10.     W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA I STWIERDZENIA NARUSZENIA

7.1.       Naruszenie ochrony danych osobowych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące

do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Administratora.

7.2.       Każdy przypadek mogący stanowić Naruszenie ochrony danych powinien zostać natychmiast zgłoszony Administratorowi. Każdy pracownik lub współpracownik Administratora podejmuje działania zmierzające do zgłoszenia danego naruszenia w terminie nie dłuższym niż 4 h

od czasu zaobserwowania sytuacji mogącej stanowić naruszenie.

7.3.       Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu właściwej informacji, prowadzi postępowanie wyjaśniające w każdej zgłoszonej sytuacji, w której naruszenia ochrony danych nie można wykluczyć. Postępowanie wyjaśniające polega na zebraniu informacji niezbędnych do wypełnienia rejestru naruszeń oraz zmierza do określenia na podstawie tych informacji, czy doszło do naruszenia (stwierdzenie naruszenia). Stwierdzenie naruszenia następuje w chwili, gdy na podstawie zebranych informacji można racjonalnie przyjąć, że do Naruszenia doszło lub z dużym prawdopodobieństwem doszło.

7.4.       Działania podejmowane w ramach postępowania wyjaśniającego są dokumentowane w postaci notatki. Notatki oraz zgromadzone materiały, dokumenty etc. są przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności Naruszenia, co obejmuje także ewentualne czynności podejmowane przez Organ nadzorczy lub sąd (do czasu ostatecznych rozstrzygnięć),

a następnie jeszcze przez 6 miesięcy.

7.5.       W przypadku stwierdzenia naruszenia (niezależnie od jego ostatecznej kwalifikacji) należy odnotować datę i godzinę, w której doszło do stwierdzenia Naruszenia.

7.6.       Administrator ocenia:

7.6.1.    czy jest prawdopodobne, że stwierdzone Naruszenie skutkuje ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,

7.6.2.    czy Naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

7.7.       Dokonując oceny, o której mowa w pkt. 7.6. Procedury, Administrator bierze pod uwagę okoliczności naruszenia, w tym jego ciężar, skalę i możliwy negatywny wpływ na sytuację podmiotów danych, a także prawdopodobieństwo nastąpienia tego negatywnego wpływu. W szczególności, Administrator bierze pod uwagę:

7.7.1.    rodzaj Naruszenia, tj. czy doszło do nieuprawnionego ujawnienia, utraty, zniszczenia, zmodyfikowania, czy nieuprawnionego uzyskania dostępu – wpływa głównie na ocenę rodzajów możliwych negatywnych konsekwencji Naruszenia;

7.7.2.    rodzaj, poziom wrażliwości i skalę danych, których dotyczy Naruszenie, w szczególności czy naruszenie dotyczy Danych szczególnych kategorii – wpływa głównie na ocenę możliwych negatywnych konsekwencji Naruszenia;

7.7.3.    czy dane można łatwo powiązać z osobą fizyczną – wpływa głównie na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

7.7.4.    wagę potencjalnych konsekwencji dla podmiotów danych;

7.7.5.    specjalne cechy podmiotów danych, np. osoby szczególnie wrażliwe jak dzieci lub osoby z nałogami – wpływa głównie na ocenę możliwych negatywnych konsekwencji Naruszenia;

7.7.6.    liczbę Podmiotów danych, których dotyczy Naruszenie – wpływa głównie na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

7.8.       W przypadku ustalenia, że jest mało prawdopodobne, że Naruszenie skutkuje ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator nie podejmuje żadnych działań, z zastrzeżeniem konieczności wpisu naruszenia do rejestru naruszeń.

7.9.       W przypadku ustalenia, że jest prawdopodobne, że Naruszenie skutkuje ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator dokonuje zgłoszenia Naruszenia Organowi nadzorczemu. O ile Organ nadzorczy nie dopuścił innego trybu zgłaszania Naruszeń, Administrator dokonuje zgłoszenia, przesyłając skan zgłoszenia na adres Organu nadzorczego oraz oryginał listem poleconym na adres Organu nadzorczego. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia Naruszenia. Jeśli przekazanie kompletu informacji nie jest możliwe w tym czasie, należy przesłać część informacji, wskazując jednocześnie rodzaj informacji, które zostaną uzupełnione, i termin tego uzupełnienia. W przypadku uchybienia terminowi należy dokonać zgłoszenia, wyjaśniając powody niedotrzymania terminu.

7.10.     W przypadku ustalenia, że Naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator dokonuje zgłoszenia, a ponadto niezwłocznie informuje o Naruszeniu Podmioty danych, których dotyczy Naruszenie. Administrator informuje Podmioty danych o Naruszeniu za pośrednictwem e-maila lub innego środka komunikacji pozwalającego dostarczyć informację w najkrótszym możliwym czasie. Jeśli wyczerpujące określenie Podmiotów danych, których dotyczy Naruszenie, nie jest możliwe, Administrator zamieszcza informację na swojej stronie internetowej lub przekazuje ją w inny sposób, który maksymalizuje szansę dotarcia informacji do odpowiednich Podmiotów danych.

7.11.     Zgłoszenia naruszenia dokonuje się:

7.11.1.  elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza, który należy wypełnić a następnie załączyć do pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl, bądź wysłać przez ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /GIODO/SkrytkaESP albo

7.11.2.  poprzez wysłanie formularza w postaci załącznika na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /GIODO/SkrytkaESP.

REJESTR NARUSZEŃ

7.12.     Administrator prowadzi Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych w formie elektronicznej. Rejestr stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora.

7.13.     Każdy przypadek Naruszenia ochrony danych osobowych powinien zostać wpisany do Rejestru i opisany zgodnie z systematyką Rejestru. W każdym przypadku Naruszenia, w którym Administrator nie dokonuje zgłoszenia do Organu nadzorczego lub nie informuje Podmiotów danych, których dotyczy Naruszenie, należy w Rejestrze dokładnie opisać powody takiej decyzji.

 1. ODBIORCY DANYCH

8.1.       W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie czy rekrutacyjne

8.2.       Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie

z przepisami obowiązującego prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1.       Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.1.1.    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

9.1.2.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

9.1.3.    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

9.1.4.    w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9.2.       Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

10.1.     Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2.     Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10.3.     Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 1. DANE KONTAKTOWE

11.1.     Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: fbiegun@fbtax.pl lub adres korespondencyjny: Filip Biegun Doradztwo Podatkowe, ul. Jana Kazimierza 64a/613, 01-248 Warszawa.

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

12.1.     Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.

Zapisz się na newsletter